Handreiking Klimaatadaptatie

De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat neemt de komende jaren steeds meer toe. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Onze hele samenleving heeft er mee te maken. Dat betekent dat er slimme, innovatieve en mooie oplossingen nodig zijn voor de problemen die we tegenkomen.

Ontwerpers, ingenieurs, technici en adviseurs staan de aankomende decennia voor een geweldige opgave bij de inrichting van de openbare ruimte en ons landschap. Het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte vraagt andere vaardigheden en een andere werkwijze dan we gewend zijn. Het begint bij de kennis en onderbouwing van de verschillende klimaatmaatregelen. Vaak betekent dat een verdieping in onderzoeken, techniek of het ontwerp. Vervolgens vraagt de vertaling van de maatregelen in de wijk een combinatie van creativiteit met kennis van techniek en praktijk. Ten slotte is het creëren van begrip, draagvlak en bewustwording bij overheden, aannemers en burgers misschien nog wel de meest uitdagende opgave.

In Flevoland is klimaatadaptatie ‘urgent, maar niet acuut’. Door nu rekening te houden met klimaatverandering kunnen schade en hoge kosten worden voorkomen. Het is daarom belangrijk dat klimaatadaptieve maatregelen worden opgenomen in processen zoals bijvoorbeeld herinrichting, beheer, onderhoud en nieuwbouw.

Maar hoe begin je?

Het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) heeft een Handreiking Klimaatadaptatie opgesteld, waarin zowel praktisch toepasbare kennis en bruikbare tips zijn opgenomen als inspirerende voorbeelden.

De handreiking kwam tot stand in een samenwerking tussen KAF en Newae adviseurs en ingenieurs voor de buitenruimte.