Klimaatadaptatie Flevoland

Handreiking & Masterclasses

Wie zijn we?

In Flevoland wordt binnen het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Flevoland (KAF) gewerkt aan de opgaven uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Het KAF bestaat uit vertegenwoordigers van GGD Flevoland, Rijkswaterstaat Midden Nederland, gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. Gezamenlijk werken deze partijen aan klimaatadaptatie (kennis ontwikkelen, kennis delen, organiseren bijeenkomsten).

Lees hier meer over ons

 

WAT IS ‘KLIMAAT IN DE STRAAT’?

Het klimaat in Nederland verandert. Het wordt natter, droger en warmer. Daarnaast stijgt de zeespiegel. De noodzaak voor aanpassing aan het veranderende klimaat neemt de komende jaren steeds meer toe. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben met het ‘Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie’ gezamenlijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 zo goed als mogelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Dat betekent dat er slimme, innovatieve en mooie oplossingen nodig zijn voor de problemen die we tegenkomen.

Het toepassen van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte vraagt andere vaardigheden en een andere werkwijze dan we gewend zijn. Het begint bij de kennis en onderbouwing van de verschillende klimaatmaatregelen. Vaak betekent dat een verdieping in onderzoeken, techniek of het ontwerp. Vervolgens vraagt de vertaling van de maatregelen in de wijk een combinatie van creativiteit met kennis van techniek en praktijk.

Voor iedereen die met klimaatadaptatie bezig is zoals landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, watertoetsers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en beheerders binnen de gemeenten en het waterschap, organiseerden we op 30 november 2020 online masterclasses over klimaatadaptatie. De masterclasses hadden als doel te inspireren en uit te dagen om op een praktische manier mee te denken over klimaatadaptatie. Ook stelden we de Handreiking Klimaatadaptatie op. Deze is hier te raadplegen.

MASTERCLASSES ‘KLIMAAT IN DE STRAAT’

Hoe kunnen we in ruimtelijke plannen en de openbare ruimte omgaan met de gevolgen van klimaatverandering? Rondom deze vraag organiseerden wij de masterclasses ‘Klimaat in de Straat’ op 30 november 2020.

De masterclasses waren vrij toegankelijk voor iedereen die bezig is met ruimtelijke plannen en de openbare ruimte in Flevoland, denk daarbij aan landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke ordenaars, watertoetsers, vergunningverleners, beleidsmedewerkers en beheerders.